เยอรมัน ออสเตรีย เชค

สายการบิน :
EMIRATER (EK)
ระยะเวลา :
8 วัน 5 คืน
ราคา :
47,900.00
                              ฟุสเซ่น – ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ - มิวนิค - จัตุรัสมำเรียน – ซำลบูร์ก - ฮัลล์สตัทท์ - สวนมิรำเบล - บ้ำนเกิดโมสำร์ท - เวียนนำ - ถนนคำร์นท์เนอร์ - เวียนนำ - พระรำชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปรำสำทครุมลอฟ – กรุงปร๊ำก – ประตูเมืองเก่ำ - อิสระช้อปปิ้ง - ปรำสำทแห่งกรุงปร๊ำก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพำนชำร์ลส์ - นำฬิกำดำรำศำสตร์  เดินทางวันที่ 10-17 / 16-23 / 19-26 / 20-27 ต.ค. / 13-20 / 28 พ.ย.- 5 / 3-10 ธ.ค. (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)