เชค ออสเตรีย ฮังการี

สายการบิน :
EMIRATER (EK)
ระยะเวลา :
7 วัน 4 คืน
ราคา :
40,900.00
                               ปรำสำทปรำก – มหำวิหำรเซนต์วิตัส – สะพำนชำร์ล – ช็อปปิ้ง palladium - เชสกี้ครุมลอฟ-ปรำสำทครุมลอฟ-ซำลส์บูร์ก-สวนมิรำเบล-บ้ำนเกิดโมสำร์ท - ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนำ - ถนนคำร์นท์เนอร์ - พระรำชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet– บูดำเปส - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชำวประมง เดินทางวันที่ 17-23 ต.ค. / 6-12 / 20-26 / 29 พ.ย.- 5  / 4-10 / 5-11 ธ.ค. 62 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)