ออสเตรเลีย (เพิร์ธ)

ระยะเวลา :
5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
THAI AWAYS (TG)
ราคา :
42,900.00
                               เพิร์ธ – สวนสัตว์พื้นเมือง – โรงงำนนูก้ำร์ - ชิมไวน์ - โรงงำนช๊อคโกแลต และน้ำผึ้ง - MARGARET RIVER CHOCOLATE FACTORY & HONEY- MONUMENT HILL - อำคำรรำวนด์เฮำส์ - ตลำดฟรีเมนเทิล - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - อุทยำนแห่งชำตินัมบัง – SAND DUNES - พินำเคิล - เพิร์ท - อำหำรกลำงวันสุดพิเศษ เสริฟด้วยเมนูกุ้งล๊อปเตอร์ เดินทางวันที่ 5-6 ธ.ค. 61 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)