นิวซีแลนด์ (โปรโมชั่น)

ระยะเวลา :
6 วัน 4 คืน
สายการบิน :
THAI WAYS (TG)
ราคา :
59,900.00
                              ชมเมือง – แฮมิลตัล - ฮอบบิตัน ( มำทำมำท่ำ ) - TE PUIA – เมำรีโชว์ – โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง – อโกโดม – เตำโป – น้ำตกฮูก้ำ - ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – อ๊อคแลนด์  เดินทางวันที่ 5-10 ธ.ค. 61 (วันเดินทางอื่นๆโปรดสอบถาม)